British Minigolf Association Matchplay Championships 2010

Splash Point Mini Golf, Worthing July 4

First round draw on youtube

1. Michael Smith v Marc Chapman
2. Leo Kukielka v Nick Chitty
3. Anthony Pope v Peter Emmerson 
4. Chris Harding v Andy Exall
5. Rocky Bullin v Oliver Florence
6. Scott Lancley v Alan Norman 
7. Cindy Kukielka v Richard Gottfried
8. Chris Jones v Trevor Robertson
9. Brad Shepherd v Tim Davies
10. Sean Homer v Owen Johnson
11. Marion Homer v Trevor Exall
12. Richard Skeggs v Ruth Bullin
13. Gareth Holmes v Ted McIver
14. Jas Kukielka v Paul Johnson
15. Stuart Lovejoy v Adam Kelly
16. Tony Kelly v Martin Robertson

2008  2009

Other minigolf competitions in the UK